Gang Li Lab 
Chemoproteomics

​​Lin Zhu

zlzl0511@163.com

输入内容

 Education

 

 2020 - 2023          Master                                Tianjin Normal University

 2016 - 2020          Bechelor                             Nanyue College,Hengyang Normal University

   


Awards2022 First Academic Scholarship

2021 Third class scholarship

2020 Second Class Scholarship

2018 Second Class Scholarship

2017 Second Class ScholarshipPublications


1. Lin Zhu, Jie Huang, Fanling Meng, Ziyun Tan, Xiao Meng, Yang Xiao, Lanlan Zhang, Wenyi Li, Chao Wang*, Auxiliary-Controlled Regiodivergent NiH-Catalyzed gem-Difluoroallylation of Alkenyl Amines via Defluorinative Olefin Cross-Coupling, Org. Chem. Front.2023,under revision.

2. Lin Zhu, Xiao Meng, Leipeng Xie, Qiuyang Shen, Wenyi Li, Lanlan Zhang, Chao Wang*, Regioselective 1,2-Carbosulfenylation of Unactivated Alkenes via Directed Nickel Catalysis, Org. Chem. Front.2022, 9, 3068.

3. Xiao Meng, Lin Zhu, Jimin Liang, Haoran Shi, Jun Lv, Mengbo Wang, Lanlan Zhang, Chao Wang*, Nickel-Catalyzed 1,2-Arylboration of Unactivated Alkenes to Access Boryl-Functionalized Aliphatic Amines, Org. Lett. 2022, 24, 6962.

4. Junsong Zhaoǂ, Linyan Baoǂ, Lin Zhu, Wei Guan*, Chao Wang*, Remote Arylalkylation of Unactivated Alkenes via 6- or 7-Membered Nickelacycles with Excellent Diastereofidelity, Org. Chem. Front. 2022,9, 6556.

5. Lanlan Zhang, Chun Luo, Haoran Shi, Lin Zhu, Yuan-Qing Xu, Zhong-Yan Cao*, Chao Wang*, A general Nickel-Catalyzed Highly Regioselective Hydroarylation of of Unactivated Alkenes Enabled by Picolinamide Auxiliary, Chem. Commun. 2022, 58, 13511.

6. Lin Zhu, Qian Zhou, Huangbin Sun, Xuan Sun, Jie Zhou, Sisi Liang*, Liang Xu*Optimization of Synthesizing Monoarylated Aza fullerene. Shandong Chemical Industry, 2019, 48, 8.

7. Qian Zhou, Lin Zhu, Huangbin Sun, Silei Chen, Peixi Wu, Liang Xu*, Sisi Liang*, The Electrophilic Aromatic Substitution Reaction of N - MEM - ketolactam Fullerene Derivative. Shandong Chemical Industry, 2019, 48, 50.